Masterclass zelfliefde

Op deze pagina bevestig jij jouw deelname door hiervoor te betalen. Er zijn slechts 10 plekken.

N

Terug naar jezelf

N

Terug naar jouw pad

N

Terug naar zelfliefde

Ter controle

Je wilt je opgeven voor de Masterclass van 3 oktober. De masterclass is van 10.00-12.00 uur online via Zoom.

Tijdelijk is deze in de aanbieding voor 69 euro. Dit is inclusief een opdracht en/of audio voor thuis.

Na jouw betaling ontvang je van mij persoonlijk een mail. Houd er rekening mee dat ik dit op werkdagen en kantoordagen doe.

Dus niet in weekenden of ‘s avonds!

Factuurgegevens

Je bestelling

Product Subtotaal
×Masterclass zelfliefde  × 1 69.00
Subtotaal 69.00
Totaal 69.00 (inclusief 11.98 BTW (21%))
 • Kies je bank

Je persoonlijke gegevens zullen worden gebruikt om je bestelling te verwerken, om je beleving op deze website te optimaliseren en voor andere doeleinden zoals beschreven in ons privacybeleid.

~

Veilige betaling

Verbindingen zijn versleuteld met SSL

A

Kun je toch niet aanwezig zijn?

Mail me dan even, dan kun je op een ander moment deelnemen.

 U kunt de voorwaarden ook downloaden; Algemene voorwaarden

 

Algemene Voorwaarden

 

A.A. Visser

 

1          Algemeen

 

1.1       Onder deze Verkoop- en Leveringsvoorwaarden wordt verstaan:

 

Opdrachtnemer: Adriana Visser

 

Opdrachtgever: De Contractuele wederpartij van de zelfstandig ondernemer.

 

1.2       Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Opdrachtnemer, op alle overeenkomsten die Opdrachtnemer sluit en op alle overeenkomsten die hiervan het gevolg kunnen zijn.

 

1.3       Opdrachtnemer wijst de toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden van Opdrachtgever uitdrukkelijk van de hand.

 

 

 

2          Aanbieding en totstandkoming overeenkomst

 

2.1       Een overeenkomst komt tot stand doordat Opdrachtgever de ondertekende coachovereenkomst naar Opdrachtnemer mailt.

 

2.2       Alle aanbiedingen van Opdrachtnemer zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders overeen gekomen.

 

2.3       Als Opdrachtgever aan Opdrachtnemer gegevens, tekeningen enz. verstrekt, mag Opdrachtnemer uitgaan van de juistheid hiervan en zal hij zijn aanbieding hierop baseren.

 

 

 

3          Prijs

 

3.1       Opdrachtnemer is gerechtigd de overeengekomen prijs tussentijds te verhogen, indien en voor zover zich onvoorziene kostprijsverhogende omstandigheden (zoals BTW/belastingen) voordoen na het afsluiten der overeenkomst, dan wel na het verzenden van de aanbieding.

 

3.2       In de prijs zijn niet begrepen reis- en verblijfkosten, alsmede alle overige kosten en voorschotten.

 

 

 

4          Adviezen
Opdrachtgever kan geen rechten ontlenen aan adviezen van Opdrachtnemer welke geen betrekking hebben op de verstrekte opdracht.

 

 

 

5          Intellectuele eigendom

 

5.1       Opdrachtnemer behoudt te allen tijde alle rechten op door hem gemaakte plannen, documenten, afbeeldingen, tekeningen, programmatuur en/of de hierop betrekking hebbende informatie en “know-how”.

 

5.2       De in het vorige lid genoemde zaken mogen zonder schriftelijke toestemming van Opdrachtnemer noch geheel noch gedeeltelijk worden gekopieerd, noch aan derden worden getoond, ter hand gesteld of op andere wijze worden bekend gemaakt, noch door Opdrachtgever worden gebruikt of ter beschikking worden gesteld anders dan voor het doel, waarvoor ze door Opdrachtnemer verstrekt zijn.

 

5.3       Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor inbreuken op intellectuele eigendomsrechten van derden.

 

 

 

6          Betalingsvoorwaarden

 

6.1       De betalingstermijn is vastgesteld is de coachovereenkomst.

 

6.2       Ongeacht de overeengekomen betalingscondities is Opdrachtgever verplicht op verzoek van Opdrachtnemer een naar diens oordeel voldoende zekerheid voor betaling te verstrekken. Indien Opdrachtgever hier niet binnen de gestelde termijn aan voldoet raakt hij in verzuim. Opdrachtnemer heeft dan het recht de overeenkomst te ontbinden en zijn schade op Opdrachtgever te verhalen.

 

6.3       Het recht van Opdrachtgever om zijn vorderingen op Opdrachtnemer te verrekenen is uitdrukkelijk uitgesloten, tenzij Opdrachtnemer in staat van faillissement geraakt. De volledige vordering tot betaling is onmiddellijk opeisbaar indien:

 

 1. een betalingstermijn is overschreden;
  b.    de Opdrachtgever failliet is, of in surseance is;
  c.     de Opdrachtgever als vennootschap wordt ontbonden of geliquideerd;
  d.    de Opdrachtgever als natuurlijke persoon onder curatele wordt gesteld of overlijdt.

 

6.4       Opdrachtgever is rente verschuldigd vanaf 30 dagen nadat de factuur is ontvangen. Indien de factuur al is gestuurd voordat de opdrachtnemer de dienst heeft geleverd, dan geldt een termijn van 30 dagen na de ontvangst van de dienst. Als de betaling niet binnen de overeengekomen termijn van 30 dagen heeft plaatsgevonden treedt de wettelijke rente in werking zonder dat een aanmaning/ingebrekestelling vereist is.

 

6.5       Rente bij zakelijke transacties:
De verschuldigde rente bij zakelijke transacties is gelijk aan de overeenkomstig het Burgerlijk Wetboek vastgestelde hoogte van de wettelijke handelsrente (artikel 6:119a en 120 lid 2 BW).

 

6.6       Rente bij transacties met consumenten:
De verschuldigde rente bij transacties met consumenten is gelijk aan de overeenkomstig het Burgerlijk Wetboek vastgestelde hoogte van de wettelijke rente (artikel 6:119 en 120 lid 1 BW).

 

6.7       Buitengerechtelijke kosten bij zakelijke transacties:

 

            Wanneer betaling niet binnen de overeengekomen termijn van 30 dagen heeft plaatsgevonden is Opdrachtgever zonder ingebrekestelling in verzuim en is Opdrachtgever aan Opdrachtnemer de buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd ter hoogte van 15% van de hoofdsom vermeerderd met rente op grond van artikel 6.5, met een minimum van € 50,-. Als de werkelijk gemaakte buitengerechtelijke kosten de bovenstaande berekening overtreffen, zijn de werkelijk gemaakte kosten door Opdrachtgever verschuldigd.

 

6.8       Buitengerechtelijke kosten bij transacties met consumenten:

 

            Wanneer betaling door een consument niet binnen de overeengekomen termijn heeft plaatsgevonden, is de consument / opdrachtgever aan opdrachtnemer de buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd overeenkomstig de op 1 juli 2012 in werking getreden wetgeving in verband met de normering van de vergoeding voor kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte. De vergoeding wordt door de consument eerst verschuldigd nadat hij na het intreden van het verzuim (artikel 6:81 BW), onder vermelding van de gevolgen van het uitblijven van betaling – waaronder vermelding van de hoogte van de vergoeding die in overeenstemming met het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd wordt – vruchteloos is aangemaand tot betaling binnen een termijn van veertien dagen, aanvangende de dag na aanmaning.

 

6.9       Indien Opdrachtnemer in een gerechtelijke procedure in het gelijk wordt gesteld, komen alle proceskosten die hij in verband met deze procedure heeft moeten maken voor rekening van Opdrachtgever.

 

 

 

7          Onuitvoerbaarheid van de opdracht

 

7.1       Opdrachtnemer heeft het recht de overeengekomen werkzaamheden op te schorten indien hij door omstandigheden, welke buiten zijn invloedsfeer liggen of waarvan hij bij het sluiten der overeenkomst niet op de hoogte was of kon zijn, tijdelijk verhinderd is zijn verplichtingen na te komen.

 

7.2       Tekortkomingen van toeleveranciers, stakingen en werkonderbrekingen, weersinvloeden, diefstal of andere wijzen van verloren gaan van materialen zijn in ieder geval omstandigheden als in het vorige lid bedoeld.

 

7.3       Indien de nakoming blijvend onmogelijk wordt kan de overeenkomst worden ontbonden voor dat deel dat nog niet is nagekomen. Opdrachtgever heeft in dat geval geen recht op vergoeding van de ten gevolge van de ontbinding geleden schade.

 

 

 

8          Wijzigingen in de opdracht

 

8.1       Indien de omvang van de aan Opdrachtnemer verstrekte opdracht na het sluiten van de betreffende overeenkomst om welke reden dan ook wijzigt, is Opdrachtnemer gerechtigd eventueel meerwerk bij Opdrachtgever in rekening te brengen.

 

8.2       Van meerwerk is ook sprake indien de door Opdrachtgever verstrekte informatie niet overeenstemt met de werkelijkheid.

 

 

 

 1. Ontbinding

 

9.1       Indien Opdrachtgever niet, niet behoorlijk of niet tijdig aan enige verplichting, uit de met Opdrachtnemer gesloten overeenkomst voldoet, alsmede in geval van faillissement, surseance van betaling of onder curatelenstelling van Opdrachtgever of stillegging of liquidatie van diens bedrijf, is Opdrachtnemer gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel de (verdere) uitvoering van de overeenkomst op te schorten. Opdrachtnemer is in die gevallen voorts gerechtigd onmiddellijk voldoening van het haar toekomende te vorderen.

 

9.2       Een en ander laat onverlet de overige aan Opdrachtnemer toekomende rechten, waaronder begrepen het recht op vergoeding van de door de ontbinding geleden schade.

 

9.3       Opdrachtnemer is het geval van een ontbinding als in het eerste lid genoemd nimmer gehouden tot enige vergoeding van schade aan opdrachtgever.

 

9.4       Indien de Opdrachtgever ook na ingebrekestelling een behoorlijke nakoming door Opdrachtnemer verhindert, heeft Opdrachtnemer het recht de overeenkomst te ontbinden.

 

9.5       Omstandigheden, die een overmachtsituatie voor Opdrachtnemer opleveren zijn in ieder geval: gedragingen, behoudens opzet of grove schuld, van personen, van wie Opdrachtnemer bij uitvoering van de verbintenis gebruik maakt; ongeschiktheid van zaken, waarvan Opdrachtnemer bij uitvoering van de verbintenis gebruik maakt.

 

9.6       Ook bij ontbinding met wederzijds goedvinden behoudt Opdrachtnemer zijn recht op vergoeding van de door deze ontbinding geleden schade.

 

 

 

10        Reclames, klachten

 

10.1      Reclame dient schriftelijk en zo spoedig mogelijk te geschieden, doch uiterlijk binnen 7 dagen na aflevering ofwel- bij niet zichtbare gebreken binnen 7 dagen nadat de gebreken redelijkerwijs konden worden geconstateerd.

 

10.2      Vorderingen en verweren, gegrond op feiten die de stelling zouden rechtvaardigen, dat de afgeleverde zaak niet aan overeenkomst beantwoordt, verjaren door verloop van 1 jaar na aflevering.

 

 

 

11        Aansprakelijkheid

 

11.1      Opdrachtnemer is slechts aansprakelijk voor schade geleden door Opdrachtgever, die het rechtstreeks en uitsluitend gevolg is van een aan Opdrachtnemer toe te rekenen tekortkoming, met dien verstande dat voor vergoeding alleen in aanmerking komt die schade, waartegen Opdrachtnemer verzekerd is, dan wel redelijkerwijs, gezien de in de branche geldende gebruiken, verzekerd had behoren te zijn. Daarbij moeten de volgende beperkingen in acht worden genomen.

 

 1. 2a Niet voor vergoeding in aanmerking komt bedrijfsschade, derving van inkomsten en dergelijke, door welke oorzaak ook ontstaan.
 2. 2b Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade (welke dan ook) die door of tijdens de uitvoering van het werk of de montage van geleverde
  zaken of installaties wordt toegebracht aan zaken, waaraan wordt gewerkt of aan zaken welke zich bevinden in de nabijheid van de plaats waar gewerkt wordt.
 3. 2c Voor schade veroorzaakt door opzet of grove schuld van derden is Opdrachtnemer nimmer aansprakelijk.
 4. 2d De door Opdrachtnemer te vergoeden schade zal gematigd worden, indien de door Opdrachtgever te betalen prijs gering is in verhouding tot de omvang van de door Opdrachtgever geleden schade.
 5. 2e Indien de assuradeur van Opdrachtnemer om welke reden dan ook niet tot uitkering overgaat, zal de aansprakelijkheid van Opdrachtnemer te allen tijde beperkt worden tot ten hoogste tweemaal de aanneemsom.

 

 

 

12        Toepasselijk recht

 

Nederlands recht is van toepassing.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Privacybeleid:

Privacyreglement A.A. Visser

In dit Privacyreglement gebruikt A.A. Visser een aantal definities (deze definities kunnen in

enkelvoud en meervoud worden gebruikt):

Cookie: een klein bestand dat via een internetsite in jouw browser wordt geplaatst en

informatie over jouw bezoek aan de internetsite van A.A. Visser registreert;

Reglement: dit privacyreglement;

Privacywetgeving: de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

 

 1. Toelichting op het Reglement

A.A. Visser mag de gegevens die je aan haar verstrekt niet zonder meer verwerken. De

Privacywetgeving is bedoeld om de privacy van personen te beschermen. Door deze

wetgeving wordt het toegestane gebruik van jouw persoonsgegevens door anderen

beperkt. Op grond van deze wet heeft A.A. Visser de plicht om haar cliënten:

 • op de hoogte te stellen van de wijze waarop en het doel waarmee gegevens door

A.A. Visser worden verwerkt;

 • te melden wie de gegevens kunnen inzien;
 • voor het verwerken van bepaalde gegevens toestemming te vragen.

A.A. Visser vindt jouw privacy belangrijk. Daarom geeft A.A. Visser in dit Reglement een

toelichting op hoe zij met jouw gegevens omgaat, wat het doel is van het gebruik daarvan

en voor de verwerking van welke gegevens A.A. Visser expliciet om jouw toestemming moet

vragen.

 

 1. De persoonsgegevens die A.A. Visser gebruikt en het doel van het gebruik

A.A. Visser verwerkt (mogelijk) jouw persoonsgegevens als je:

 • Cliënt wordt of bent van A.A. Visser;
 • een zakelijke relatie bent van A.A. Visser
 • je aanmeldt voor nieuwsbrieven
 • de website bezoekt;
 • (via het contactformulier) contact met A.A. Visser opneemt.

A.A. Visser verzamelt (mogelijk) jouw naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres en IBAN gegevens als je cliënt bent. Daarnaast worden gegevens over jouw gezondheid verzamelt in

het kader van het coaching traject.

A.A. Visser verzamelt (mogelijk) jouw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres als je een

zakelijke relatie bent.

A.A. Visser verzamelt (mogelijk) jouw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres als je

contact opneemt via het contactformulier.

 

Deze gegevens stellen A.A. Visser in staat om:

 • de overeenkomst die cliënten met A.A. Visser sluiten financieel en administratief te

kunnen afhandelen;

 • de dienstverlening te kunnen leveren;
 • cliënten of geïnteresseerden te kunnen bereiken als dat nodig is;
 • de dienstverlening verder te ontwikkelen/te optimaliseren;
 • jou op maat gesneden informatie aan te bieden (direct marketing).

 

Cookies

A.A. Visser plaatst cookies in de browser bezoekers van de website. Deze gegevens stellen

A.A. Visser in staat om:

 • te registreren welke internetsites/internetpagina’s je bezoekt;
 • de functionaliteit en de inhoud van de website te verbeteren;
 • bij te houden voor welke onderwerpen of toepassingen websitebezoekers zich

interesseren;

 • ervoor te zorgen dat je niet steeds dezelfde informatie ontvangt;
 • het productaanbod te verbeteren.

Toelichting met betrekking tot het plaatsen van cookies

Als je de website bezoekt worden er automatisch cookies geplaatst waarmee A.A. Visser

bepaalde informatie kan bijhouden. Zie voor meer informatie het cookiebeleid op de

website.

 

 

 

 

 1. Verstrekking persoonsgegevens aan derden

A.A. Visser verstrekt geen persoonsgegevens aan personen of bedrijven buiten de A.A.

Visser, tenzij:

 • een wettelijk voorschrift dat verplicht;
 • dat noodzakelijk is voor het uitvoeren van een overeenkomst die A.A. Visser met jou

heeft gesloten;

 • je daarvoor toestemming hebt gegeven.

 

 1. Plichten/beveiligde toegang/geheimhouding/bewaartermijn

A.A. Visser verwerkt jouw persoonsgegevens uitsluitend overeenkomstig de wet. Dit houdt

(onder meer) in dat de gegevens alleen worden verwerkt voor het doel waarvoor ze worden

verkregen en op een behoorlijke/zorgvuldige wijze overeenkomstig de wet en dit Reglement.

Jouw persoonsgegevens kunnen enkel en alleen door personen werkzaam voor A.A. Visser

worden ingezien, tenzij in dit Reglement anders is bepaald. Al jouw persoonsgegevens

worden door A.A. Visser beveiligd tegen onbevoegde toegang. De beveiliging bestaat uit:

 • het hebben van een persoonlijk wachtwoord voor iedere persoon werkzaam voor

A.A. Visser om in te loggen in het digitale systeem;

 • een geheimhoudingsplicht voor de personen werkzaam voor A.A. Visser ten aanzien

van alle aan A.A. Visser verstrekte persoonsgegevens;

 • technische maatregelen door A.A. Visser overeenkomstig de wet, om het door haar

gebruikte systeem te beveiligen tegen inbreuken van buitenaf.

Jouw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor een goede

administratie en/of andere vastgestelde doelen. A. Visser bewaart uw persoonsgegevens zo

lang als nodig is voor een goede bedrijfsvoering, met in achtneming van een redelijke

termijn. De wet kan een andere bewaartermijn voorschrijven. Als dat zo is zal A.A. Visser zich

aan de voorgeschreven wettelijke bewaartermijn houden.

 

 1. Jouw rechten als betrokkene
 • Het recht op informatie. Je hebt het recht om te weten of en welke

persoonsgegevens van jou verwerkt worden en met welk doel.

 • Inzagerecht. Je hebt het recht op inzage in en afschriften van die gegevens voor

zover de privacy van een ander daardoor niet wordt geschaad.

 • Het recht op correctie en verwijdering. Je hebt het recht om gegevens te corrigeren,

aan te passen of te verwijderen. Aan het recht op (gedeeltelijke) verwijdering van

jouw gegevens kan alleen tegemoet worden gekomen als het bewaren van de

gegevens niet van aanmerkelijk belang is voor een ander en de gegevens niet op

grond van een wettelijke regeling bewaard dienen te blijven;

 • Het recht van verzet. In bepaalde gevallen heb je het recht om je tegen de

verwerking van jouw gegevens te verzetten.

 • Het recht op dataportabiliteit. Je hebt het recht om persoonsgegevens die van jou

worden bewaard te ontvangen en over te dragen naar een andere organisatie.

 • Het recht op een menselijke blik bij geautomatiseerde besluiten. Bij een

geautomatiseerd besluit heb je het recht om de beslissing te laten nemen door

menselijke tussenkomst.

 

Mocht je gebruik willen maken van genoemde rechten dan kun je per e-mail een verzoek

sturen naar info@adrianavisser.nl. Als jouw verzoek wordt afgewezen dan zal dat worden

onderbouwd. Een reden kan zijn dat jouw dossier informatie bevat die van belang is of kan

zijn voor anderen. Je ontvangt binnen één maand na ontvangst van jouw verzoek bericht

daarover van A.A. Visser.

Ook als je een klacht hebt over de wijze van verwerking van jouw persoonsgegevens kun je

contact opnemen met A.A. Visser en probeert A.A. Visser er samen met jou uit te komen.

Heb je een (andere) opmerking/vraag/suggestie of wil je bezwaar maken tegen de

nieuwsbrief door A.A. Visser? Ook daarvoor kun je contact met A.A. Visser opnemen.

Uiteraard zal A.A. Visser ook met de in dit verband verstrekte persoonsgegevens vertrouwelijk

en zorgvuldig omgaan.

De actuele contactgegevens zijn te vinden op de website van A.A. Visser.

Privacyreglement A.A. Visser versie november 2020.