Privacybeleid:

Privacyreglement A.A. Visser

In dit Privacyreglement gebruikt A.A. Visser een aantal definities (deze definities kunnen in

enkelvoud en meervoud worden gebruikt):

Cookie: een klein bestand dat via een internetsite in jouw browser wordt geplaatst en

informatie over jouw bezoek aan de internetsite van A.A. Visser registreert;

Reglement: dit privacyreglement;

Privacywetgeving: de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

 

 1. Toelichting op het Reglement

A.A. Visser mag de gegevens die je aan haar verstrekt niet zonder meer verwerken. De

Privacywetgeving is bedoeld om de privacy van personen te beschermen. Door deze

wetgeving wordt het toegestane gebruik van jouw persoonsgegevens door anderen

beperkt. Op grond van deze wet heeft A.A. Visser de plicht om haar cliënten:

 • op de hoogte te stellen van de wijze waarop en het doel waarmee gegevens door

A.A. Visser worden verwerkt;

 • te melden wie de gegevens kunnen inzien;
 • voor het verwerken van bepaalde gegevens toestemming te vragen.

A.A. Visser vindt jouw privacy belangrijk. Daarom geeft A.A. Visser in dit Reglement een

toelichting op hoe zij met jouw gegevens omgaat, wat het doel is van het gebruik daarvan

en voor de verwerking van welke gegevens A.A. Visser expliciet om jouw toestemming moet

vragen.

 

 1. De persoonsgegevens die A.A. Visser gebruikt en het doel van het gebruik

A.A. Visser verwerkt (mogelijk) jouw persoonsgegevens als je:

 • Cliënt wordt of bent van A.A. Visser;
 • een zakelijke relatie bent van A.A. Visser
 • je aanmeldt voor nieuwsbrieven
 • de website bezoekt;
 • (via het contactformulier) contact met A.A. Visser opneemt.

A.A. Visser verzamelt (mogelijk) jouw naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres en IBAN gegevens als je cliënt bent. Daarnaast worden gegevens over jouw gezondheid verzamelt in

het kader van het coaching traject.

A.A. Visser verzamelt (mogelijk) jouw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres als je een

zakelijke relatie bent.

A.A. Visser verzamelt (mogelijk) jouw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres als je

contact opneemt via het contactformulier.

 

Deze gegevens stellen A.A. Visser in staat om:

 • de overeenkomst die cliënten met A.A. Visser sluiten financieel en administratief te

kunnen afhandelen;

 • de dienstverlening te kunnen leveren;
 • cliënten of geïnteresseerden te kunnen bereiken als dat nodig is;
 • de dienstverlening verder te ontwikkelen/te optimaliseren;
 • jou op maat gesneden informatie aan te bieden (direct marketing).

 

Cookies

A.A. Visser plaatst cookies in de browser bezoekers van de website. Deze gegevens stellen

A.A. Visser in staat om:

 • te registreren welke internetsites/internetpagina’s je bezoekt;
 • de functionaliteit en de inhoud van de website te verbeteren;
 • bij te houden voor welke onderwerpen of toepassingen websitebezoekers zich

interesseren;

 • ervoor te zorgen dat je niet steeds dezelfde informatie ontvangt;
 • het productaanbod te verbeteren.

Toelichting met betrekking tot het plaatsen van cookies

Als je de website bezoekt worden er automatisch cookies geplaatst waarmee A.A. Visser

bepaalde informatie kan bijhouden. Zie voor meer informatie het cookiebeleid op de

website.

 

 

 

 

 1. Verstrekking persoonsgegevens aan derden

A.A. Visser verstrekt geen persoonsgegevens aan personen of bedrijven buiten de A.A.

Visser, tenzij:

 • een wettelijk voorschrift dat verplicht;
 • dat noodzakelijk is voor het uitvoeren van een overeenkomst die A.A. Visser met jou

heeft gesloten;

 • je daarvoor toestemming hebt gegeven.

 

 1. Plichten/beveiligde toegang/geheimhouding/bewaartermijn

A.A. Visser verwerkt jouw persoonsgegevens uitsluitend overeenkomstig de wet. Dit houdt

(onder meer) in dat de gegevens alleen worden verwerkt voor het doel waarvoor ze worden

verkregen en op een behoorlijke/zorgvuldige wijze overeenkomstig de wet en dit Reglement.

Jouw persoonsgegevens kunnen enkel en alleen door personen werkzaam voor A.A. Visser

worden ingezien, tenzij in dit Reglement anders is bepaald. Al jouw persoonsgegevens

worden door A.A. Visser beveiligd tegen onbevoegde toegang. De beveiliging bestaat uit:

 • het hebben van een persoonlijk wachtwoord voor iedere persoon werkzaam voor

A.A. Visser om in te loggen in het digitale systeem;

 • een geheimhoudingsplicht voor de personen werkzaam voor A.A. Visser ten aanzien

van alle aan A.A. Visser verstrekte persoonsgegevens;

 • technische maatregelen door A.A. Visser overeenkomstig de wet, om het door haar

gebruikte systeem te beveiligen tegen inbreuken van buitenaf.

Jouw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor een goede

administratie en/of andere vastgestelde doelen. A. Visser bewaart uw persoonsgegevens zo

lang als nodig is voor een goede bedrijfsvoering, met in achtneming van een redelijke

termijn. De wet kan een andere bewaartermijn voorschrijven. Als dat zo is zal A.A. Visser zich

aan de voorgeschreven wettelijke bewaartermijn houden.

 

 1. Jouw rechten als betrokkene
 • Het recht op informatie. Je hebt het recht om te weten of en welke

persoonsgegevens van jou verwerkt worden en met welk doel.

 • Inzagerecht. Je hebt het recht op inzage in en afschriften van die gegevens voor

zover de privacy van een ander daardoor niet wordt geschaad.

 • Het recht op correctie en verwijdering. Je hebt het recht om gegevens te corrigeren,

aan te passen of te verwijderen. Aan het recht op (gedeeltelijke) verwijdering van

jouw gegevens kan alleen tegemoet worden gekomen als het bewaren van de

gegevens niet van aanmerkelijk belang is voor een ander en de gegevens niet op

grond van een wettelijke regeling bewaard dienen te blijven;

 • Het recht van verzet. In bepaalde gevallen heb je het recht om je tegen de

verwerking van jouw gegevens te verzetten.

 • Het recht op dataportabiliteit. Je hebt het recht om persoonsgegevens die van jou

worden bewaard te ontvangen en over te dragen naar een andere organisatie.

 • Het recht op een menselijke blik bij geautomatiseerde besluiten. Bij een

geautomatiseerd besluit heb je het recht om de beslissing te laten nemen door

menselijke tussenkomst.

 

Mocht je gebruik willen maken van genoemde rechten dan kun je per e-mail een verzoek

sturen naar info@adrianavisser.nl. Als jouw verzoek wordt afgewezen dan zal dat worden

onderbouwd. Een reden kan zijn dat jouw dossier informatie bevat die van belang is of kan

zijn voor anderen. Je ontvangt binnen één maand na ontvangst van jouw verzoek bericht

daarover van A.A. Visser.

Ook als je een klacht hebt over de wijze van verwerking van jouw persoonsgegevens kun je

contact opnemen met A.A. Visser en probeert A.A. Visser er samen met jou uit te komen.

Heb je een (andere) opmerking/vraag/suggestie of wil je bezwaar maken tegen de

nieuwsbrief door A.A. Visser? Ook daarvoor kun je contact met A.A. Visser opnemen.

Uiteraard zal A.A. Visser ook met de in dit verband verstrekte persoonsgegevens vertrouwelijk

en zorgvuldig omgaan.

De actuele contactgegevens zijn te vinden op de website van A.A. Visser.

Privacyreglement A.A. Visser versie november 2020.